View photo credits
Demonstrations in front of the parliament, Ljubljana, March 23 1993. Photo: Tone Stojko. © Muzej za novejšo zgodovino Slovenije [National Museum of Contemporary History], collection Tone Stojko, inv. n. TS19932303_22.
About the conference:

A scientific symposium on social disparities and poverty will be held on 10 November 2021 at the Institute of Contemporary History. We will start from the assumption that social differences, including documented forms of poverty, were complex social phenomena that determined the social development dynamics in the period of modernization. The purpose of the conference on the topic of social disparities and poverty is to provide an overview and analysis of sources and literature, a list of current research issues, basic historical forms, methodological approaches, perceptions, social and political divisions, politics bridging social differences from the point of view of ideology and socio-political practice, etc.

Na Inštitutu za novejšo zgodovino bo 10. novembra 2021 potekal znanstveni simpozij o družbenih razlikah in revščini. Izhajali bomo iz predpostavke, da so bile družbene razlike, tudi dokumentirane oblike revščine, kompleksni družbeni pojavi, ki so determinirali družbeno razvojno dinamiko v obdobju modernizacije. Namen posveta o tematiki družbenih razlik in revščine je podati pregled in analizo virov in literature, seznam dosedanjih raziskovalnih vprašanj, temeljnih historičnih pojavnih oblik, metodoloških pristopov, percepcije, družbene in politične delitve, politike premoščanja družbenih razlik s stališča ideologije ter družbenopolitične prakse itd.

 

Participating:

dr. Irena Selišnik, dr. Ana Cergol Paradiž – Najpremožnejši meščani in meščanke v Ljubljani na začetku 20. stoletja

dr. Urška Strle – Družbeni položaji tobačnega delavstva: prelomi in kontinuitete v retrospektivi dolgega trajanja

 

Full program: link here

Watch online

More Activities